Methode Kies

speelboomDat een echtscheiding niets bijzonders meer is in de huidige samenleving zegt niets over hoe het is voor het kind om een scheiding van ouders mee te maken. Voor hen is het wel erg bijzonder en vaak enorm ingrijpend. De scheiding van ouders laat altijd sporen na en kinderen worden over het algemeen niet of weinig begeleid bij alles wat zij door de scheiding meemaken.

Al langer is bekend dat scheiding voor veel kinderen schuldgevoelens en daarmee depressieve gevoelens kan opleveren. Sommige kinderen krijgen verlatingsangst. Sommige kinderen sluiten zich af van hun gevoelswereld en gaan ogenschijnlijk heel nuchter om met de scheiding en leven “gewoon” verder. Andere kinderen maken zich zorgen om hun ouders. Soms is de situatie zo uit z’n verband geraakt dat kinderen de ouder-rol overnemen (parentificatie). Soms is er geen goed contact meer tussen ouder en kind in de nieuwe situatie, is de relatie verstoord door miscommunicatie, verschuiven de rollen binnen het gezin of wordt het contact verstoord door een zgn. vechtscheiding waarin het kind verkeert. Scheiding kan zelfs voor kinderen die het goed naar hun zin hebben op school toch effect hebben op hun (werk)houding, prestaties en gedrag. Kinderen nemen hun problemen mee naar school.

KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties en is  ontwikkeld door Bureau Klassenwerk. KIES is een preventieve en kortdurende vorm van ondersteuning voor kinderen en jongeren van gescheiden ouders. KIES bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor een groep van 6 – 10 kinderen. Voor ouders zijn er 2 bijeenkomsten: een informatiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst. Het programma wordt begeleid door twee gecertificeerde KIES-coaches.

KIES-training voor kinderen in een echtscheidingssituatie
De KIES- training is een spel- en praatprogramma voor kinderen die te maken hebben (gehad) met de echtscheiding van hun ouders. De training is geschikt voor jongens en meisjes van ongeveer 8 tot 12 jaar. In de groep wordt, afgestemd op de situaties van de kinderen, ingegaan op het gezin, de periode vóór en na de scheiding, en de scheiding zelf. Ook ervaringen die kinderen kunnen hebben in een nieuw samengesteld gezin komen aan bod.

KIES is bestemd voor álle kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt, niet alleen voor kinderen die er zichtbaar moeite mee hebben. Een scheiding is immers voor elk gezin en ieder kind een ingrijpende verandering en elk kind kan baat hebben bij het delen van ervaringen met leeftijdsgenoten in eenzelfde situatie.foto-meisje-girl-447701_960_720

Doelstellingen:

  • Echtscheidingskinderen een neutrale plek bieden, waar het even helemaal draait om hen en wat alles voor hen betekent
  • Echtscheidingskinderen leren omgaan met hun veranderende situatie door:
    • bewustwording en leren inzetten van hun eigen mogelijkheden
    • het aanleren van vaardigheden zoals; opkomen voor zichzelf en praten over gevoelens en gedachten
    • de echtscheiding beter te leren begrijpen
  • Stimuleren van de communicatie tussen ouders en kinderen
  • Deze kinderen helpen bij het begrijpen en verwerken van de scheiding, en het leven in een eenoudergezin en/of in het nieuw samengesteld gezin

Werkwijze
In elke bijeenkomst staat een thema centraal, zoals ‘gevoelens’, ‘omgaan met veranderingen’, ‘afscheid’, ‘vertrouwen’ en ‘hulp vragen’. Omdat KIES vraaggericht werkt, wordt er ook veel aandacht besteed aan onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen. Door middel van gesprek, spel en creatieve werkvormen wordt hierop in gegaan. Het verhaal van de kinderen blijft binnen de groep. Alleen als het duidelijk in haar/zijn belang is, worden ouders en/of derden geïnformeerd, na overleg met het kind.

Traject
De training bestaat uit een intakegesprek met ouders en kind, acht groepsbijeenkomsten van 1 uur, en een afsluiting met ouders en kind. De training kan op scholen worden aangeboden in samenwerking met de Gemeente, het CJG, of middels eigen subsidies van de school. De training wordt gegeven door 2 gecertificeerde KIES coaches.

Als scholen niet in staat zijn of niet bereid zijn te investeren in een KIES-training, dan kan ik binnen mijn praktijk voor Kindertherapie individueel (KIES voor mij) of in kleine groepjes begeleiding geven aan kinderen, waarvan de ouders gescheiden zijn.

Onderzoek door de universiteit Utrecht (Ed Spruijt 2005),  heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders verbetert. Het specifieke van KIES is dat het een preventief en laagdrempelig coaching programma is. Het is ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van het kind / jongeren met gescheiden ouders. In dit onderzoek beoordelen ouders en kinderen het KIES programma gemiddeld met een 8,5.

background-beneden