Privacy verklaring

Susan Knipping Praktijk voor Kindertherapie & Hypnotherapie gevestigd aan de:

Malburgse Sluis 27, 6833 KA te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.despeelboomkindertherapie.nl
info@despeelboomkindertherapie.nl
Susan Knipping 06-20082615

Persoonsgegevens die wij verwerken
Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van u en/of uw kind en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

De privacy van u en/of uw kind wordt gewaarborgd, wat inhoudt dat:
 • er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Susan Knipping als behandelend therapeut als enige toegang heeft tot de gegevens in het dossier van u en/of uw kind
 • Susan Knipping een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft (beroepsgeheim)
 • gegevens alleen met uw expliciete toestemming worden gebruikt om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die actief door uw verstrekt worden bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact.
 • Indien uw een zorgnota ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden vermeld, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar
 • Indien de behandeling wordt vergoed vanuit de gemeente is het noodzakelijk ook het BSN-nummer van uw kind aan de gegevens toe te voegen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om (digitale)producten en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens, dat wil zeggen personalia en (e-mail + post) adres en telefoonnummer. Met als reden eventuele wijzigingen van aangeschafte (digitale) producten/diensten te kunnen communiceren, nazenden van eventueel gewijzigde (digitale)producten/diensten en/of nieuws/berichtgeving te kunnen doorgeven. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen geldt een bewaartermijn van 7 jaar, verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites van Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie gebruikt worden, om rapporten over de websites aan Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie heeft hier geen invloed op en heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@despeelboomkindertherapie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@despeelboomkindertherapie.nl.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

background-beneden