Voorwaarden & Klachtenregeling S.C.A.G.

Susan Knipping Hypnotherapie & Kindertherapie
Malburgse Sluis 27
6833 KA Arnhem

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft;

b. opdrachtnemer: Praktijk voor Hypnotherapie & Kindertherapie, te weten Susan Knipping

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

Artikel 2 Toepasselijkheid

De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.

2. Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging dan wel mondelinge dan wel telefonische toestemming heeft ontvangen van deelname van een of meerdere cliënten aan de begeleiding.

Artikel 4 Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.

4. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

2. Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.

3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Door het verlenen van een opdracht verklaart de opdrachtgever tevens geen inbreuk op het auteursrecht op grond van de Auteurswet te maken.

Artikel 8 Honorarium, kosten, tarieven

1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

3. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur, en inclusief kosten voor inschakeling van derden, tenzij anders overeengekomen.

4. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen.

5. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden zoals op de factuur vermeld staat.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van op drachtnemer, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de tweede aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 10 Reclames

1. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de datum van de verrichte dienst, aan opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt.

2. Reclames als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. In geval van een gegronde reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht of door onjuiste informatie door de opdrachtgever of het niet (tijdig) ter beschikking stellen van materialen of faciliteiten door opdrachtgever.

Artikel 11 Leveringstermijn

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 12 Opzegging en annulering

1. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen. De annulering dient bevestigd te worden en aan cliënt te worden medegedeeld.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

3. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving.

4. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:

  • in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
  • bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming
  • bij liquidatie van zijn bedrijf.

De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een therapeut en Counselor kan worden verwacht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Artikel 14 Overmacht

1. In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van (een van) de Counselors zal door opdrachtnemer gestreefd worden naar vervanging van desbetreffend Counselor. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een van de Counselors de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesse kan doen gelden.

2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 15 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is aangesloten bij de beroepsvereniging VVVK wat staat voor Vereniging van en voor Kindertherapeuten en houdt zich aan de Ethische Code zoals voorgeschreven door de VVVK (www.vvvk.nl)

Klachtenregeling S.C.A.G.

Heeft u klachten over de behandeling of werkwijze van De Speelboom Hypnotherapie & Kindertherapie dan kunt u mijzelf dit laten weten. We zullen in een gesprek proberen er samen uit te komen. Indien het bespreken onvoldoende oplevert kunt u contact op nemen met Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: skjeugd.nl

De wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg, Wkkgz stelt dat de Speelboom Hypnotherapie & Kindertherapie Susan Knipping, een gratis en onafhankelijk klachtenfunctionaris moet kunnen toewijzen aan haar cliënten indien nodig. Deze klachtenfunctionaris helpt u als cliënt bij het indienen van een klacht. U kunt informatie over de klachten- en geschillenregeling vinden op de site van mijn beroepsvereniging VIT   vit-therapeuten.nl

De VIT heeft een aansluiting bij de S.C.A.G. zie ook onderstaande afbeelding van de cliëntenfolder: “U heeft een klacht. Wat nu?”

In samenwerking met onderzoeksbureau SOFFOS kan De Speelboom Hypnotherapie & Kindertherapie haar cliënten  vragen om een vragenlijst in te vullen over de cliënttevredenheid betreffende de behandeling, zodat wij het effect van onze behandelingen goed in kaart kunnen brengen.

De Speelboom Hypnotherapie & Kindertherapie stelt jaarlijks een openbaar klachtenjaarverslag op, gebaseerd op de klachtenregeling Jeugdwet.

In het jaar 2021 zijn er geen klachten gemeld over de Speelboom Hypnotherapie & Kindertherapie

background-beneden